ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนการฟังภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทำความรู้จัก Studentserve.net คืออะไร?
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ และฝึกฝน ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยตนเอง ประกอบด้วยบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการออกเสียง สำเนียง ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มต้นจนพูดได้คุยเป็น
วิธีใช้?
ในแต่ละบทเรียนจะมีเสียงประกอบ
Random articles
What time do you get up?
Do you have a cold?
Would you like to go to a pop concert?
What’s a grant?
No Questions
What’s your favorite color?
Location (2)
Location
Who is she?
Where is MaNee?
Page 1 of 712345...Last »